Opening Hours : E Hënë - E Premte 8.00 - 16.00
  Contact : +35542375265

Pranimi i Pacientit

1. Asnjë pacient nuk do të pranohet pa kaluar nga filtri.
a) Pacienti mbi moshën 18 vjec duhet të paraqitet tek mjeku i filtrit (ku do të bëhet vizita e orientimit sipas shërbimit që kërkojnë, pastaj tek arka do të marin faturën (nëse është shërbim me pagese ) e cila do të jetë e rregjistruar me të gjitha të dhënat që kërkon rregjistri i arkës dhe do të lidhet në kartelë ku do të jetë e shkruar emri dhe numri i kartelës e cila duhet të korespondojë me nr e rregjistrit të arkës dhe të kalojë në sallat përkatëse.
b) Mjekët dhe infermieret e sallave do të plotësojnë kartelat sipas modelit dhe rregjistrit që do të rregjistrohet fatura. Rregjistri i sallës duhet të pasqyrojë qartë numrin rëndor në rregjister, numrin e kartelës, diagnozen e cila patjetër duhet të korespondojë me diagnozen e mjekut në kartelë dhe diagnozen që është pasqyruar në faturë dhe datën që është kryer shërbimi.
c) Në qoftëse pacienti paraqitet disa herë për të marrë shërbimin mjeksor duhet të pasqyrohen qartë të gjitha seancat që ësht paraqitur si herën e

parë në rregjistrin e sallës, të filtrit dhe të arkës.

d) Mjeku i sallës duhet të pasqyrojë në faqen e brendshme të karteles diagnozën dhe shërbimin që ka marrë pacienti për çdo seancë.
e) Kartelat duhen të plotësohen çdo seancë.
f) Në fund të muajit infermieri i sallës do të plotësojë saktë dhe me përgjegjësi statistikat sipas modelit të dhënë nga financa ku të ketë plotësuar përvec punës së kryer dhe sasinë e furnizimit me materiale nga magazina në bazë të kopjeve të faturës e cila do të mbahet deri në fund të vitit dhe sasinë e harxhimit në bazë të normave të miratuara, kopje të të cilave gjenden në të gjitha sallat.
g) Brenda datës 5 të muajit pasardhës infermierja e sallës duhet të dërgojë tek kryeinfermierja e institucionit statistikat, e cila i përpunon, bën përmbledhësen dhe i dërgon brenda datës 10 të muajit tek zyra e financës.

2. Pacientët që marrin shërbimin falas referuar ligjit për shërbimin stomatologjik shtetëror do të ndjekin këto hapa:
Pacientët nën moshën 18 vjec do të vijnë të pajisur me çertifikatë, ose dokument tjetër identifikues.
a) Pacienti do të paraqitet tek mjeku i filtrit që bën vizitën orientuese dhe dërgohet nëpër specialitete ku ka nevojën për shërbim.
b) Mjeku specialist bën vizitën, përcakton diagnozen dhe shkruan në recetë vetëm punën që ka për të bërë me pacientin për atë ditë të caktuar.
c) Pacienti me recetën në dorë do të kthehet përsëri tek mjeku i filtrit i cili në bazë të diagnozës që ka dhënë specialisti hap kartelën dhe bën rregjistrimin në rregjistrin e filtrit.
d) Pacienti pasi merr kartelën me të dhënat kryesore të plotësuara nga filtri dhe recetën e dhënë nga mjeku ku ka diagnozën dhe vetëm punën që ka për të bërë pacienti në atë ditë të caktuar në kartelë, pacienti i shoqëruar nga infermieri i sallës paraqitet në sallën ku do të marri shërbimin.
e) Infermieri i sallës do të bëjë rregjistrimin në rregjistrin e infermierit i cili duhet të korespondojë patjetër me rregjistrin e filtrit dhe pjesën e brendshme të kartelave të cilat i plotëson mjeku. Në rregjistrin e infermierit duhet të pasqyrohen të gjitha seancat e shërbimit sipas protokollit mjeksor, gjithashtu këto seanca duhet të pasqyrohen dhe tek faqja e brendshme e kartelës e plotësuar nga mjeku dhe te rregjistri i filtrit.

3. Në repartet e Ortopedisë dhe Terapisë pacienti pasi paraqitet tek filtri për vizitën orientuese shkon në specialitetin ku kërkon shërbimin.
a) Mjeku bën vizitën dhe shkruan recetën me diagnozen. Pacienti me recetën në dorë paraqitet tek arka, mer faturën përkatëse që rregjistrohet në librin e arkës dhe është lidhur në kartelë, shkon tek mjeku që bëri vizitën. Infermieria e sallës bën rregjistrimin në rregjistër me të dhënat e sakta që janë në faturë (nëse është me pagesë ) dhe që do të pasqyrohen në kartelë.
b) Të dhënat e faturës së prerë nga arka për shërbimin e Ortopedisë (emër, mbiemër, data, lloji i shërbimit,vlera ) duhet patjetër të korespondojë me të dhënat në rregjistrin e arkës, në rregjistrin e laboratorit, me rregjistrin e sallës.
c) Në repartin e Terapisë faqja e brendshme e kartelës duhet patjetër të korespondojë me rregjistrin e arkës dhe rregjistrin fillestar në rregjistrin e infermierit.
Shënime:

• Meqenëse shërbimi është me pagesë por kërkon disa seanca pune, të gjitha këto seanca do të pasqyrohen në rregjistrin e infermierit dhe në faqen e brendshme të kartelës që plotësohet nga mjeku.
• Në fund të ditës kartelat duhet të dorëzohen në filter dhe do të meren për çdo seancë nga infermieri të cilat bëjnë rregjistrimin në filter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *