Opening Hours : E Hënë - E Premte 8.00 - 16.00
  Contact : +35542375265

Archive for September 2019

Misioni i K.S.U

Misioni i K.S.U është:

Të ofrojë shërbim mjeksor të specializuar në fushën e Stomatologjisë: ndjekje dhe trajtim të pacientëve në sektorët, Kirurgji, Terapi dhe Ortopedi për banorët e Tiranës dhe për të gjithë Shtetasit e Republikës së Shqipërisë, si dhe të ofrojë shërbime mjeksore parandaluese diagnostikuese dhe kuruese për sëmundje që nuk mund të trajtohen në Insitucione Shëndetësore të tjera Publike pasi K.S.U ndodhet në Tiranë dhe përfshin shërbimin për të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Këtë shërbim u ofron dhe shtetasve të huaj dhe atyre pa shtetësi sipas kritereve të pranimit të K.S.U.

Të ofrojë edukim universitar dhe pasuniversitar duke shërbyer si bazë mësimdhënie për Fakultetin e Stomatologjisë, formimin e profilizuar pasuniversitar, edukimin e vazhdueshëm mjeksor stomatologjik .

Të shërbeje si qendër kërkimore shkencore mbi bazën e praktikës mjeksore dhe përvojës së akumuluar. K.S.U e ushtron këtë funksion në bashkpunim me insitutcionet e arsimit të lartë vëndas dhe të huaj si dhe me qendra të specializuara në kërkimin shkencor.

Shërbimi mjeksor në K.S.U ushtrohet në përputhje me Kushtetuten e Republikës së Shqipërisë të ligjit nr 9106 datë 17.07.2003 “ Për shërbimin Spitalor në Republikën e Shqipërisë “ Ligjit nr 9928 dt 9.6.2008 “ Për shërbimin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë, ligjit nr 8615 datë 01.06.2000 “ Për urdhërin e mjekut, Kodin e punës të ligjit nr 8485, datë 12.05.1999 për Kodin e procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë, si dhe akte të tjera ligjore nënligjore që lidhen me veprimtarinë e saj .

Read More

Qëllimi dhe Objektivat

Klinika Stomatologjike Universitare, Institucion Shëndetësor Publik Kombëtar në shërbim të shëndetit të popullit, të cilit i siguron shërbim shëndetësor parandalues diagnostikues dhe kurues sipas Kushtetutës së Shqipërisë dhe ligjeve të shëndetit publik.
K.S.U ka për mision:
1. Të japë ndihmë mjeksore të specializuar për të gjithë territorin e vëndit dhe shërbim mjeksor dytësor për Tiranën, të shërbejë me profesionalizëm duke respektuar rregullat e Stomatologjisë dhe të etikës mjeksore si dhe duke ruajtur sekretin profesional dhe informacionin e pacientëve.
2. Të respektojë dinjitetin dhe përsonalitetin e të sëmurëve duke patur parasysh gjëndjen psikologjike dhe dhimbjen fizike, por edhe detyrimin që ka për ti shërbyer të sëmurit.
3. Të shërbejë si bazë pedagogjike për formimin e studentëve të Fakultetit të Stomatologjisë, formimin e vazhdueshëm të mjekëve dhe specializantëve si dhe përsonelit të mesëm e të ulët mjeksor.

4. Të shërbejë si bazë kërkimore – shkencore në fushën e shëndetësisë në bashkëpunim me Fakultetin e Stomatologjisë të Tiranës.

Read More

Pranimi i Pacientit

1. Asnjë pacient nuk do të pranohet pa kaluar nga filtri.
a) Pacienti mbi moshën 18 vjec duhet të paraqitet tek mjeku i filtrit (ku do të bëhet vizita e orientimit sipas shërbimit që kërkojnë, pastaj tek arka do të marin faturën (nëse është shërbim me pagese ) e cila do të jetë e rregjistruar me të gjitha të dhënat që kërkon rregjistri i arkës dhe do të lidhet në kartelë ku do të jetë e shkruar emri dhe numri i kartelës e cila duhet të korespondojë me nr e rregjistrit të arkës dhe të kalojë në sallat përkatëse.
b) Mjekët dhe infermieret e sallave do të plotësojnë kartelat sipas modelit dhe rregjistrit që do të rregjistrohet fatura. Rregjistri i sallës duhet të pasqyrojë qartë numrin rëndor në rregjister, numrin e kartelës, diagnozen e cila patjetër duhet të korespondojë me diagnozen e mjekut në kartelë dhe diagnozen që është pasqyruar në faturë dhe datën që është kryer shërbimi.
c) Në qoftëse pacienti paraqitet disa herë për të marrë shërbimin mjeksor duhet të pasqyrohen qartë të gjitha seancat që ësht paraqitur si herën e

parë në rregjistrin e sallës, të filtrit dhe të arkës.

d) Mjeku i sallës duhet të pasqyrojë në faqen e brendshme të karteles diagnozën dhe shërbimin që ka marrë pacienti për çdo seancë.
e) Kartelat duhen të plotësohen çdo seancë.
f) Në fund të muajit infermieri i sallës do të plotësojë saktë dhe me përgjegjësi statistikat sipas modelit të dhënë nga financa ku të ketë plotësuar përvec punës së kryer dhe sasinë e furnizimit me materiale nga magazina në bazë të kopjeve të faturës e cila do të mbahet deri në fund të vitit dhe sasinë e harxhimit në bazë të normave të miratuara, kopje të të cilave gjenden në të gjitha sallat.
g) Brenda datës 5 të muajit pasardhës infermierja e sallës duhet të dërgojë tek kryeinfermierja e institucionit statistikat, e cila i përpunon, bën përmbledhësen dhe i dërgon brenda datës 10 të muajit tek zyra e financës.

2. Pacientët që marrin shërbimin falas referuar ligjit për shërbimin stomatologjik shtetëror do të ndjekin këto hapa:
Pacientët nën moshën 18 vjec do të vijnë të pajisur me çertifikatë, ose dokument tjetër identifikues.
a) Pacienti do të paraqitet tek mjeku i filtrit që bën vizitën orientuese dhe dërgohet nëpër specialitete ku ka nevojën për shërbim.
b) Mjeku specialist bën vizitën, përcakton diagnozen dhe shkruan në recetë vetëm punën që ka për të bërë me pacientin për atë ditë të caktuar.
c) Pacienti me recetën në dorë do të kthehet përsëri tek mjeku i filtrit i cili në bazë të diagnozës që ka dhënë specialisti hap kartelën dhe bën rregjistrimin në rregjistrin e filtrit.
d) Pacienti pasi merr kartelën me të dhënat kryesore të plotësuara nga filtri dhe recetën e dhënë nga mjeku ku ka diagnozën dhe vetëm punën që ka për të bërë pacienti në atë ditë të caktuar në kartelë, pacienti i shoqëruar nga infermieri i sallës paraqitet në sallën ku do të marri shërbimin.
e) Infermieri i sallës do të bëjë rregjistrimin në rregjistrin e infermierit i cili duhet të korespondojë patjetër me rregjistrin e filtrit dhe pjesën e brendshme të kartelave të cilat i plotëson mjeku. Në rregjistrin e infermierit duhet të pasqyrohen të gjitha seancat e shërbimit sipas protokollit mjeksor, gjithashtu këto seanca duhet të pasqyrohen dhe tek faqja e brendshme e kartelës e plotësuar nga mjeku dhe te rregjistri i filtrit.

3. Në repartet e Ortopedisë dhe Terapisë pacienti pasi paraqitet tek filtri për vizitën orientuese shkon në specialitetin ku kërkon shërbimin.
a) Mjeku bën vizitën dhe shkruan recetën me diagnozen. Pacienti me recetën në dorë paraqitet tek arka, mer faturën përkatëse që rregjistrohet në librin e arkës dhe është lidhur në kartelë, shkon tek mjeku që bëri vizitën. Infermieria e sallës bën rregjistrimin në rregjistër me të dhënat e sakta që janë në faturë (nëse është me pagesë ) dhe që do të pasqyrohen në kartelë.
b) Të dhënat e faturës së prerë nga arka për shërbimin e Ortopedisë (emër, mbiemër, data, lloji i shërbimit,vlera ) duhet patjetër të korespondojë me të dhënat në rregjistrin e arkës, në rregjistrin e laboratorit, me rregjistrin e sallës.
c) Në repartin e Terapisë faqja e brendshme e kartelës duhet patjetër të korespondojë me rregjistrin e arkës dhe rregjistrin fillestar në rregjistrin e infermierit.
Shënime:

• Meqenëse shërbimi është me pagesë por kërkon disa seanca pune, të gjitha këto seanca do të pasqyrohen në rregjistrin e infermierit dhe në faqen e brendshme të kartelës që plotësohet nga mjeku.
• Në fund të ditës kartelat duhet të dorëzohen në filter dhe do të meren për çdo seancë nga infermieri të cilat bëjnë rregjistrimin në filter.

Read More