Opening Hours : E Hënë - E Premte 8.00 - 16.00
  Contact : +35542375265

Mission

Misioni I KSU eshte :
1. Te ofroje sherbim mjeksor te specializuar ne fushen e Stomatologjise : ndjekje dhe trajtim te pacienteve ne sektoret e kirurgjik , terapik , dhe ortopedik per banoret e Tiranes si dhe te gjithe republikes se shqiperise , si dhe te ofroje sherbime mjeksore parandaluese diagnostikuese dhe kuruese per semundje qe nuk mund te trajtohen ne insitucione shendetesore te tjera publikepasi KSU ndodhet ne tirane dhe perfshin sherbimin per te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise . Kete sherbim u ofron dhe shtetasve te huaj dhe atyre pa shtetesi sipas kritereve te pranimit te KSU .
2. Te ofroje edukim universitar dhe pasuniversitar duke sherbyer si baze mesimdhenie per Fakultetin e Stomatologjise , formimin e profilizuar pasuniversitar , edukimin e vazhdueshem mjeksor stomatologjik .
3. Te sherbeje si qender kerkimore shkencore mbi bazen e praktikes mjeksore dhe pervojes se akumuluar. Ksu e ushtron kete funksion ne bashkpunim me insitutcionet
e arsimit te larte vendas dhe te huaj si dhe me qendra te specializuara ne kerkimin shkencor.
4. Sherbimi mjeksor ne KSU ushtrohet ne perputhje me Kushtetuten e Republikes se Shqiperise te ligjit nr 9106 date 17.07.2003 “ Per sherbimin Spitalor ne Republiken e Shqiperise “ , Ligjit nr 9928 dt 9.6.2008 “ Per sherbimin shendetesor ne Republiken e Shqiperise , ligjit nr 8615 date 01.06.2000 “ Per urdherin e mjekut , Kodin e punes te ligjit nr 8485, date 12.05.1999 per Kodin e procedurave administrative te Republikes se Shqiperise , si dhe akte te tjera ligjore nenligjore qe lidhen me veprimtarine e saj .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *