Opening Hours : E Hënë - E Premte 8.00 - 16.00
  Contact : +35542375265

Make an appointment

Loading...

Mission

Misioni i K.S.U është:  Të ofrojë shërbim mjeksor të specializuar në fushën e Stomatologjisë: Ndjekje dhe trajtim të pacientëve në sektorët, Kirurgji, Terapi dhe Ortopedi për banorët e Tiranës dhe për të gjithë Shtetasit e Republikës së Shqipërisë, si dhe të ofrojë shërbime mjeksore parandaluese diagnostikuese dhe kuruese për sëmundje që nuk mund të trajtohen në Insitucione Shëndetësore të tjera Publike pasi K.S.U ndodhet në Tiranë dhe përfshin shërbimin për të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Këtë shërbim u ofron dhe shtetasve të huaj dhe atyre pa shtetësi sipas kritereve të pranimit të K.S.U. Të ofrojë edukim universitar dhe pasuniversitar duke shërbyer si bazë mësimdhënie për Fakultetin e Stomatologjisë, formimin e profilizuar pasuniversitar, edukimin e vazhdueshëm mjeksor stomatologjik. Të shërbeje si qendër kërkimore shkencore mbi bazën e praktikës mjeksore dhe përvojës së akumuluar. K.S.U e ushtron këtë funksion në bashkpunim me insitutcionet e arsimit të lartë vëndas dhe të huaj si dhe me qendra të specializuara në kërkimin shkencor. Shërbimi mjeksor në K.S.U ushtrohet në përputhje me Kushtetuten e Republikës së Shqipërisë të ligjit nr 9106 datë 17.07.2003 “ Për shërbimin Spitalor në Republikën e Shqipërisë “ Ligjit nr 9928 dt 9.6.2008 “ Për shërbimin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë, ligjit nr 8615 datë 01.06.2000 “ Për urdhërin e mjekut, Kodin e punës të ligjit nr 8485, datë 12.05.1999 për Kodin e procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë, si dhe akte të tjera ligjore nënligjore që lidhen me veprimtarinë e saj.

Orthopedic Service
Services Surgey Maxillofacial
Therapy Services

Qëllimi dhe Objektivat

Klinika Stomatologjike Universitare,National Public Health Institution in the service of health of the people to whom I provide preventive health services diagnosis and treatment according to the Constitution and laws of public health. Ksu has the mission: 1. To provide specialized medical assistance for the whole country and for Tirana secondary medical service, serve with professionalism while respecting the rules of Dental and medical ethics and to maintain the confidentiality and patient information. 2. Respect and dignity of patients given psychological state and physical pain, but also has the obligation to serve the sick. 3. To serve as a basis for teaching to students of the Faculty of Dentistry, the continuous formation of doctors and trainees and staff of lower secondary medical. 4. To serve as scientific-research base in the health sector in collaboration with the Faculty of Dentistry in Tirana.