Opening Hours : E hënë - E Premte 8.00-16.00
  Contact : +35542375265

Krijo nje takim
Loading...

Misioni

Misioni i KSU eshte : 1. Te ofroje sherbim mjeksor te specializuar ne fushen e Stomatologjise : ndjekje dhe trajtim te pacienteve ne sektoret e kirurgjik , terapik , dhe ortopedik per banoret e Tiranes si dhe te gjithe republikes se shqiperise , si dhe te ofroje sherbime mjeksore parandaluese diagnostikuese dhe kuruese per semundje qe nuk mund te trajtohen ne insitucione shendetesore te tjera publikepasi KSU ndodhet ne tirane dhe perfshin sherbimin per te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise . Kete sherbim u ofron dhe shtetasve te huaj dhe atyre pa shtetesi sipas kritereve te pranimit te KSU . 2. Te ofroje edukim universitar dhe pasuniversitar duke sherbyer si baze mesimdhenie per Fakultetin e Stomatologjise , formimin e profilizuar pasuniversitar , edukimin e vazhdueshem mjeksor stomatologjik . 3. Te sherbeje si qender kerkimore shkencore mbi bazen e praktikes mjeksore dhe pervojes se akumuluar. Ksu e ushtron kete funksion ne bashkpunim me insitutcionet e arsimit te larte vendas dhe te huaj si dhe me qendra te specializuara ne kerkimin shkencor. 4. Sherbimi mjeksor ne KSU ushtrohet ne perputhje me Kushtetuten e Republikes se Shqiperise te ligjit nr 9106 date 17.07.2003 “ Per sherbimin Spitalor ne Republiken e Shqiperise “ , Ligjit nr 9928 dt 9.6.2008 “ Per sherbimin shendetesor ne Republiken e Shqiperise , ligjit nr 8615 date 01.06.2000 “ Per urdherin e mjekut , Kodin e punes te ligjit nr 8485, date 12.05.1999 per Kodin e procedurave administrative te Republikes se Shqiperise , si dhe akte te tjera ligjore nenligjore qe lidhen me veprimtarine e saj .

Orthopedic Service
Services Surgey Maxillofacial
Therapy Services

Qëllimi dhe Objektivat

Klinika Stomatologjike Universitare , Institucion Shendetesor Publik Kombetar ne sherbim te shendetit te popullit , te cilit I siguron sherbim shendetesor parandalues diagnostikues dhe kurues sipas Kushtetutes se Shqiperise dhe ligjeve te shendetit publik . Ksu ka per mision : 1. Te jape ndihme mjeksore te specializuar per te gjithe territorin e vendit dhe sherbim mjeksor dytesor per Tiranen , te sherbeje me profesionalizem duke respektuar rregullat e Stomatologjise dhe te etikes mjeksore si dhe duke ruajtur sekretin profesional dhe informacionin e pacienteve . 2. Te respektoje dinjitetin dhe personalitetin e te semureve duke patur parasysh gjendjen psikologjike dhe dhimbjen fizike , por edhe detyrimin qe ka per ti sherbyer te semurit . 3. Te sherbeje si baze pedagogjike per formimin e studenteve te Fakultetit te Stomatologjise , formimin e vazhdueshem te mjekeve dhe specializanteve si dhe personelit te mesem e te ulet mjeksor . 4. Te sherbeje si baze kerkimore –shkencore ne fushen e shendetesise ne bashkpunim me Fakultetin e Stomatologjise te Tiranes .